Subsidie voor MKB!dee

Geplaatst op: 10 mei 2021

Eind april hebben we te horen gekregen van RVO dat we de MKB!dee subsidie van €177.310 hebben toegekend gekregen. Vier bedrijven nemen deel aan dit project, dit zijn Chain Logistics, Derks Autogroep, Estillon en Van Boxtel Volkel BV.

De projectinitiatieven

Voor dit project zijn er 5 initiatieven. Wat leveren deze projectinitiatieven op en wat is het eindresultaat? Bekijk alle initiatieven hieronder.

1. Opleidingsscan

De opleidingsscan helpt MKB-bedrijven om de juiste leer- en ontwikkeldoelen in beeld te brengen. Dit start met het doorlopen van een inventarisatielijst om inzichtelijk te maken wat het MKB-bedrijf aan opleiden en ontwikkelen doet. De scan vertrekt vanuit het huidige en gewenste bedrijfsresultaat.

Wat leveren we op
We leveren een inventarisatielijst, nulmeting en opleidingsscan op en betrekken studenten.

Wat is het eindresultaat
Dit maakt inzichtelijk hoe het staat met de leercultuur bij de MKB-bedrijven. Uitkomst van de scan is een staalkaart van competenties waarmee het gewenste bedrijfsresultaat gerealiseerd kan worden, inclusief een analyse van het (eventuele) gat tussen de aanwezige en noodzakelijke competenties in de verschillende geledingen van het bedrijf.


2. Werkateliers

De werkateliers zetten we als werkvorm in om vanuit de inzichten uit de opleidingsscan en om een doorkijk naar eisen van de arbeidsmarkt van morgen te maken. Welke competenties, kennis en vaardigheden hebben de bedrijven in de toekomst nodig. Het werkatelier is een soort platform wat wordt ingezet om de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) werknemers, experts en studenten samen te laten werken en te komen tot de leerbehoefte en -doelen die terugkomen in de opleidingen. Daarnaast krijgen de werkateliers een duurzaam karakter, waarbij we ook inspelen op de beleidsthema’s: digitale, de energie en klimaattransitie en hoe je hier als MKB-bedrijf aan bijdraagt.

Wat leveren we op
Dit levert een interne- en externe doorlichting van MKB-bedrijven op, een trendrapport met trends en marktontwikkelingen en inzicht in de toekomstige competenties, kennis en vaardigheden. Daarnaast helpen we MKB-bedrijven met het opstellen van een bedrijfsvisie, opleidingsplan met daarin de leerbehoeftes en -doelen.

Wat is het eindresultaat
Het resultaat is inzichtelijk maken welke leertransfer de MKB-bedrijven moeten maken om in de toekomst te beschikken over de juiste competenties, vaardigheden en goed opgeleide werknemers. Dit is de input om gericht de juiste content en opleidingen te ontwikkelen. Daarnaast is de samenwerking binnen het werkatelier met alle partijen ook een resultaat.


3. Mentorgroepen

In de mentorgroep brengen we kleine MKB-bedrijven, middelgrote MKB-bedrijven en experts samen. Onder professionele begeleiding gaan de mentoren MKB-bedrijven stimuleren en inspireren om de missie, visie en strategie tegen het licht te houden in relatie tot huidige transitiesleren en ontwikkelen en stimuleren leercultuur.

Wat leveren we op
We leveren opleidingsplannen, toekomstvisies en ontsluiten de aanwezige kennis en expertise. De middelgrote MKB-bedrijven treden als mentor op, stellen -medewerkers op gebied van Learning & Development voor opleidingsplan, -een trainingslocatie en -het aanwezige trainingsmateriaal beschikbaar. Daarnaast zetten we gericht de juiste experts in.

Wat is het eindresultaat
Het resultaat is het opstellen van een missie en kansrijke toekomstvisie waarin een leercultuur een onderdeel wordt. Daarnaast kunnen we hierdoor kennis en kunde ook laagdrempelig inzetten voor het opstellen van een gedegen opleidingsplan. Ook verlagen we de kosten en hierdoor worden de opleidingen die we gaan ontwikkelen toegankelijk voor kleine bedrijven.


4. Maashorst Academy

De Maashorst Academy is een bedrijfsschool waar samen leren, ontwikkelen en opleiden van medewerkers centraal staat. Hierin worden volgens Blended Learning, 70-20-10 methode opleidingen ontwikkeld waarbij de MKB-bedrijven zelf betrokken worden. Zo bieden de bedrijven medewerkers ontwikkelmogelijkheden, leerfaciliteiten en maken leren tijdens het werk vanzelfsprekend.

Wat leveren we op
Een bedrijfsschool waarbij MKB-bedrijven betrokken wordt om samen de belemmeringen weg te werken en samen te investeren in scholing en ontwikkeling van werknemers.

Wat is het eindresultaat
MKB-bedrijven leren van en met elkaar. Samen investeren ze in een leven lang leren en ontwikkelen, stimuleren een leercultuur en maken kennis op peil houden vanzelfsprekend.


5. Samen investeren in online leeromgevingen (LMS)

Zelf een LMS aanschaffen is voor de kleinere MKB-bedrijven een brug te ver. Daarom stellen we via dit project een LMS beschikbaar voor de partners waar later het lokale MKB tegen een aantrekkelijke prijs gebruik van kan maken. Deze LMS gaan we vullen met content afgestemd op de leerbehoefte van de MKB-bedrijven. Denk daarbij aan opleidingen op het vlak van hard-skills, met een regionaal karakter en waar mogelijk ontwikkeld met meerdere MKB-bedrijven. Samen geven we invulling aan ontwikkeling van de soft-skills van medewerkers, deze komen op alle bedrijven met elkaar overeen. We focussen op het scholen van technisch en ICT-werknemers. We benutten de kennis van experts en aanwezige kennis bij middelgrote MKB-bedrijven. 

Wat leveren we op
Toegang en de beschikking over een LMS voor de MKB-bedrijven. Samen met de experts ontwikkelen we opleidingen die aansluiten op de leerbehoefte en de gevraagde leertransfer.

Wat is het eindresultaat
De partners kunnen beschikken over een LMS in eigen huisstijl met daarop ruimte om vorm en inhoud te geven aan exclusieve eigen opleidingen op hard-skills. Daarnaast kan het overig MKB laagdrempelig en tegen aantrekkelijk tarief toegang krijgen tot diverse online trainingen (ook portal in eigen huisstijl, zodat het herkenbaar is voor werknemers) gericht op soft-skills.


Het eindresultaat

Een slimme regio. We ontwikkelen een leercultuur bij de bedrijven in Uden en Landerd die uitstijgt boven de gemiddelde leercultuur in Nederland, omdat we in onze regio echt kennis delen en leren van elkaar, MKB-bedrijven onderling (groot en klein), werknemers en studenten, directeuren, HR-managers en L&D experts. Belemmeringen worden weggehaald en vervangen door een leven lang leren en ontwikkelen. Met een zichtbaar resultaat door de inzet van open badges, die werknemers toevoegen aan eigen c.v.